Naše

Hodnoty

Partnerský prístup

Na vzdelávaní našich detí sa podieľame všetci – deti, učitelia aj rodičia. Všetci sme plnohodnotnými partnermi a preto sa k sebe správame s rešpektom a úctou. Na tomto základe si deti vytvárajú vysokú sebaúctu, vedia rozlíšiť a vyjadriť svoj názor – a to i nesúhlasný. Spolupráca, empatia a pomoc sú našou prirodzenou súčasťou.  

 

Pravidlá sú dôležitou súčasťou skupiny

Súžitie v škole zabezpečujú jasné pravidlá. Pokiaľ sú pravidlá vytvorené deťmi spoločne s dospelými, ich ochota podriadiť sa im a dohliadať na ich dodržiavanie je silná. 

 

Slobodná voľba práce na učive

Každé dieťa je iné a každé sa zaujíma o určitú tému v inom období. Činnosť žiakov koordinuje sprievodca, ktorý dieťaťu pomáha vyhľadať oblasť, o ktorú sa práve zaujíma. Pokiaľ sa dieťa slobodne rozhodne, musí dodržiavať stanovené pravidlá a svoju prácu dokončiť. Jeho sloboda spočíva v možnosti, čo sa chce učiť, kde (v lavici, na koberci) a s kým (samo, vo dvojici, v skupine).

 

Dôraz na spoluprácu

Sociálne zručnosti sú rovnako dôležité ako vedomosti. Vzťahy obzvlášť. Deti sa učia byť súčasťou spoločenstva, zároveň sa však učia uvedomovať si svoje korene a svoju rolu. Postupne chápu dôležitosť spolupráce, tolerancie a prácu v tíme. Vekovo zmiešaná skupina umožňuje vzájomný rozvoj – mladším vedomostí a starším trpezlivosti a schopnosti starať sa o druhých. 

 

Učiteľ ako sprievodca

V našom chápaní sú hlavnými aktérmi vzdelávania deti a nie učiteľ. Učiteľ je len sprievodca. Jeho úlohou je hodinu organizovať, upravovať tému hodiny, zadávať vhodné úlohy a klásť otázky, ktoré deťom umožnia prísť na riešenie sami. 

 

Sebahodnotenie a slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie na rozdiel od známok dáva dieťaťu konkrétnu spätnú väzbu. Okrem úrovne znalostí do neho učiteľ premieta snahu, úsilie a pokrok. Deti sú preto viac motivované pracovať sami na sebe, nemusia sa porovnávať, ani báť zaškatuľkovania. Učia sa taktiež sebahodnoteniu.

 

Chyba je prirodzená súčasť procesu učenia

Chyba je v akejkoľvek ľudskej činnosti bežný a prirodzený jav. Pokiaľ je správne uchopená, môže sa stať vítaným pomocníkom na ceste k porozumeniu. Ak sa dieťa naučí samo chybu odhaliť a nájsť jej príčinu, je čoraz schopnejšie, získava na samostatnosti, nezávislosti a istote. 

 

Prepojenie reálneho života s obsahom učiva

Pre každého človeka a deti obzvlášť je dôležité, aby sa dokázali orientovať v neustále sa meniacom svete. Vytvárame deťom možnosť skúsiť, prežiť a preskúmať na vlastnej koži reálny svet. Aby tak lepšie zvládli ukladať, triediť a analyzovať to obrovské množstvo informácií, ktoré denne vstrebávajú. Kritické myslenie, kreativitu, schopnosť vyhľadávať informácie, ale aj množstvo zážitkov z výletov a exkurzií uplatnia aj v neskoršom živote. 

Adresa

OZ Alegro
Rovná 1746/7
911 01  Trenčín
 
Centrum Živá škola
Kultúrne stredisko Kubrá
Kubranská 94
911 01  Trenčín  

Otváracie hodiny

pondelok až piatok

08:00 – 16:00  

Workshopy, prednášky, kurzy a krúžky majú vypísané samostatné termíny.

Kontakt

Ozvite sa nám

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte telefonicky alebo mailom.